సెక్స్ కథల సర్వోత్తమ తెలుగు సైట్
Home » 2012 » October

కొత్తగా పెల్లి అయ్యిన అమ్మాయి తొ త్రయిన్ లొ

October 16, 2012 | Author: | Posted in మొదటి అనుభవం

హెలొ నా పెరు రాజెశ్. నెను యిన్జనీరిన్గ్ ఫినల్ ఇయర్ లొ ఉన్నను. ఒక పెల్లి అయ్యిన అమ్మాయి  తొ నాకు జరిగిన అనుభవమ్ ఇక్కద రాస్తున్నను. ఫినల్ సెమిస్తెర్ ఇన్తెర్వి కొసమ్ ఒక రొజు సురత్ నున్చి కాల్ లెతెర్ వచిన్ది. లాన్గ్ జుర్న్య్ చెయ్యతమ్ నాకు అలవాతు లెదు కాబత్తి ప్రసాన్తమ్ గా ఉన్తది  అని ఎ సీ ఫిర్స్త్ క్లాస్ లొ రెసెర్వె చెయిన్చు కొన్నను. త్రైన్ సెన్ద్ ఒఫ్ఫ్ ఇవ్వతనికి నా …

దేశి ఆంటీ ముసలి యవ్వారం

October 12, 2012 | Author: | Posted in భారతీయ సెక్స్

కొత్తగా ఆ ఇంట్లో చేరాను. ఆఫీసుకి దగ్గర అనే ఉద్దేశం తో చిన్నదైనా ఆ ఇల్లు బెటర్ అనుకున్నాను. ఆ ఇంటి ఓనర్ సుబ్బారావు, ఆయన భార్య సుజాత ఇద్దరే ఉంటారు ఆ ఇంట్లో. ఓ యాభై ఏళ్లకు అటూ ఇటూ గా వుంటారు. ఆయన మరీ ముసలిగా అనిపించినా, దేశి ఆంటీ మాత్రం ఇంకా బిగువులు సడలకుండా వుంది. ఇంట్లో చేరిన రెండో రాత్రే నాకు నిద్ర పట్టలేదు. అందుకు కారణం పక్క రూం లో …

Advertisement